Δίκαιο συμβάσεων

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα των διεθνών συναλλαγών και των νέων μορφών συμβάσεων, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα συμβαλλόμενα μέρη, αναζητώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς το συμφέρον του μέρους που εκπροσωπούμε. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε μακρά εμπειρία ιδίως σε συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και εμπορικής διανομής, σε συμβάσεις οδικής μεταφοράς, σε συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), σε συμβάσεις factoring, συμβάσεις συνεργασίας και consulting, σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), σε μετοχών, καθώς και σε διάφορες άλλες σύνθετες μορφές συμβάσεων που συχνότατα ανακύπτουν στην πράξη.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως την τελική κατάρτιση της συμβάσεως, συμπεριλαμβάνοντας και ειδικούς όρους ανά περίπτωση, όπως για παράδειγμα ρήτρες περιορισμού ή αποκλεισμού ευθύνης, ειδικούς όρους εγγυήσεως, ποινικές ρήτρες και άλλους συναφείς όρους.

Στις διασυνοριακές συμβάσεις αναφύονται συχνά σύνθετα νομικά ζητήματα, για τα οποία χωρεί εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών «Βρυξέλλες Ια» και  «Ρώμη Ι». Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή έχει η συνομολόγηση σε κάθε σύμβαση ειδικής ρήτρας για το αρμόδιο δικαστήριο ή την παραπομπή τυχόν διαφορών σε διαιτησία, αλλά και ρήτρας για το εφαρμοστέο δίκαιο.

Περαιτέρω, κατά το στάδιο μετά την κατάρτιση της συμβάσεως, εκπροσωπούμε, εφόσον χρειασθεί, τους εντολείς μας ως δικηγόροι στην δικαστική και/ή διαιτητική διευθέτηση των θεμάτων που απορρέουν από αυτές, καθώς επίσης και συντάσσοντας γνωμοδοτήσεις για τα τιθέμενα δυσχερή νομικά ζητήματα.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το δίκαιο των συμβάσεων :

– Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία, Θεσσαλονίκη, 2004.
– International jurisdiction in insurance matters under Regulation Brussels I, FS Sp. Vrellis, Athens 2013, p. 1079-1098.
– Η προστασία του ασθενέστερου διαδίκου κατά τον κανονισμό 1215/2012, Νομικό Βήμα, 2013.2671-2683.
– Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς, ΕπισκΕμπΔικ 2009.889-902.
– Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και Σύμβασης του Λουγκάνο, ΔΕΕ 2006.132-136.