Διαιτησία

Η διαιτησία αποτελεί τον δημοφιλέστερο εναλλακτικό τρόπο για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών και κινείται παράλληλα με την πολιτειακή δικαιοδοτική τάξη. Όταν τα μέρη αποφασίζουν ότι συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ τους υπάγεται σε διαιτησία, τα δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας για την επίλυσή της. Το διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτείται ασκεί δικαιοδοτικό έργο, ερευνά το πραγματολογικό υλικό και εκδίδει μια απόφαση, η οποία είναι νομικά δεσμευτική και εκτελεστή.

Η εταιρία μας έχει μακρά εμπειρία αφενός στο στάδιο συνομολογήσεως συμφωνιών και ρητρών διαιτησίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αφετέρου στο στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας, παρέχοντας νομική εκπροσώπηση στα διάδικα μέρη κατά την κατάθεση της διαιτητικής προσφυγής, την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αλλά και της ενδεχόμενης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της διαιτητικής αποφάσεως.

Η εταιρία μας έχει επιτυχώς διεκπεραιώσει διαιτητικές διαδικασίες ενώπιον διαφόρων φορέων διαιτησίας. Ο καθηγητής Ε. Βασιλακάκης έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει σε πολυάριθμες διαιτησίες, στις περισσότερες από αυτές ως διαιτητής ή επιδιαιτητής, αλλά και ως εκπρόσωπος των μερών.

Δημοσιεύσεις σχετικές με την διαιτησία

  1. Η κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997.297-326.
  2. Η διαιτητική επίλυση διαφορών σχετικών με τις «συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ), Συνήγορος 2006.50-51.
  3. Τα υποκειμενικά όρια της συμφωνίας διαιτησίας και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, ΕΠολΔ 2010.24-38.
  4. Η υπαγωγή διαφορών στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ υπό το πρίσμα της νομολογίας του Αρείου Πάγου, ΔΕΕ 2010.637-642.
  5. The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration, (Turkish) Journal of International Trade and Arbitration Law 2013, p. 49-68.
  6. The Challenge of Arbitrators and the Impact on the Functioning of Arbitral Tribunals, Czech (and Central European) Yearbook of Arbitration 2014.249-266.