Αδικοπραξίες

Οι διαφορές από αδικοπραξία καλύπτουν ευρύτατο φάσμα περιπτώσεων (π.χ. αυτοκινητικά ατυχήματα, προσβολή προσωπικότητας, παράνομη συμπεριφορά στις συναλλαγές). Συχνά οι ένδικες απαιτήσεις προέρχονται από συμβατική έννομη σχέση μεταξύ των μερών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσοχή κατά τον συνολικό σχεδιασμό της υποθέσεως, κυρίως με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων (π.χ. ως προς το ύψος της επιδικαζόμενης αποζημιώσεως). Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και το ζήτημα της συμμετοχής ή όχι στις αντίστοιχες ποινικές διαδικασίες.

Έχουμε με επιτυχία παράσχει τις υπηρεσίες μας σε σειρά υποθέσεων σχετικών με αδικοπραξίες όχι μόνο σε περίπλοκες υποθέσεις (π.χ. αντιδικίες αθέμιτου ανταγωνισμού, αποζημίωση λόγω δυσφήμισης) αλλά και στις περισσότερο συνήθεις περιπτώσεις αδικοπραξιών. Είμαστε επίσης εξοικειωμένοι με τα νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται στην πράξη ως προς τις διασυνοριακές αδικοπραξίες, για τις οποίες χωρεί εφαρμογή των κανονισμών «Βρυξέλλες Ια» και «Ρώμη ΙΙ».

Δημοσιεύσεις σχετικές με τις αδικοπραξίες

– Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία, Θεσσαλονίκη, 2004.
– Η δωσιδικία του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος σε περίπτωση επαπειλούμενων αδικοπραξιών, Τιμητικός Τόμος Π. Γέσιου-Φαλτσή = Αρμενόπουλος 2005.3-10. T