Εμπορικό δίκαιο – Δίκαιο εταιρειών

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αναφορικά με ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είτε δραστηριοποιούνται ήδη είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Έχουμε ιδιαίτερη εξοικείωση με θέματα ενάρξεως επιχειρηματικής δραστηριότητας και συστάσεως εταιριών, με ζητήματα εταιρικής διακυβερνήσεως και ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού καθώς και με δυσχερή φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν από και σχετίζονται με την επιχειρηματική και εταιρική δραστηριότητα.

Προβλήματα ανακύπτουν συχνά σε περιπτώσεις που μια ελληνική εταιρία επιθυμεί να μεταφέρει την έδρα της ή να συστήσει υποκατάστημα στο εξωτερικό. Η εταιρία μας διαθέτει πλούσια εμπειρία, καθώς και πολυπληθές και έμπιστο δίκτυο συνεργατών σε άλλα κράτη, αναλαμβάνοντας να φέρει σε πέρας τη διαδικασία της μεταφοράς ή συστάσεως υποκαταστήματος σε κάποιο άλλο κράτος, καθώς και να επιλύσει τα όποια προβλήματα τυχόν ανακύψουν, με τις ελληνικές ή τις αλλοδαπές αρχές.

Επιπλέον, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με εισαγωγές και εξαγωγές από και προς το εξωτερικό καθώς επίσης και σε ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο. Τέλος, ζητήματα ανακύπτουν συχνά σε σχέση με παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, όπου ισχύουν διατάξεις επηρεασμένες από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου, με τις οποίες είμαστε ιδιαιτέρως εξοικειωμένοι. Σχετική γνωμοδότηση μας χρησιμοποιήθηκε με θετικό αποτέλεσμα στο Εφετείο Αθηνών.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο εταιρειών:

– Σύμβαση αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (άρθρο 85 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ και Κανονισμός 123/85), Γνωμοδότηση, ΔΕΕ 2011.5
– Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου επί συμβάσεως διανομής, Γνωμοδότηση, ΔΕΕ 2004.857-870