Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Όταν μια ένδικη ιδιωτική διαφορά συνδέεται ως προς τα πραγματικά περιστατικά με περισσότερες από μια χώρες ανακύπτουν ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου μια διαφορά αποσυνδέεται από ένα εγχώριο πλαίσιο, πρέπει καταρχάς να προσδιορισθεί το αρμόδιο δικαστήριο που θα έχει διεθνή δικαιοδοσία για να κρίνει τη διαφορά. Η επιλογή του αρμοδίου δικαστηρίου είναι καθοριστική για τον ορθοτόμηση μιας διαφοράς, διότι επηρεάζει το δίκαιο που θα εφαρμόσει το δικαστήριο προκειμένου να επιλύσει τη διαφορά.

Περαιτέρω, έχουν θεσπιστεί δευτερογενείς κανόνες κοινοτικού δικαίου (Κανονισμοί) αναφορικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο α) στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός 1215/2012 «Βρυξέλλες Ια»), β) σε γαμικές διαφορές και σε διαφορές γονικής μέριμνας (Κανονισμός 2201/2003 «Βρυξέλλες ΙΙα»), γ) σε θέματα διατροφής (Κανονισμός 4/2009), δ)στις συμβατικές ενοχές (Κανονισμός «Ρώμη Ι»), στ) στις εξωσυμβατικές ενοχές (Κανονισμός «Ρώμη ΙΙ»), και πρόσφατα στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (Κανονισμός 650/2012). Η συνδρομή των νομικών της πράξης είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών αυτών θεμάτων και της ενοποιήσεως του κοινοτικού δικαίου στο επίπεδο αυτό.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο:

– Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ε’ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2012 (από κοινού με Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου Α. και Ζ. Παπασιώπη-Πασιά)
– Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, Επιμέλεια Ε. Βασιλακάκη, Αθήνα, 2008.
– Πρακτικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (με τη συνεργασία Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου /Ζ. Παπασιώπη-Πασιά), Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005
– Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe, Paris 1987(Thèse de Doctorat d’Etat – Prix Veuve Scell e)
– Η καταστρατήγηση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην πρόσφατη ελληνική νομολογία, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003.774-784.
– Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, σ. 41-62.