Οικογενειακό δίκαιο

Οι διαφορές στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου αφορούν, εκτός από τη λύση του γάμου με διαζύγιο, κυρίως στα θέματα σχετικά με τη γονική μέριμνα των κοινών τέκνων και την κατανομή των αποκτημάτων μεταξύ των συζύγων. Επίσης ανακύπτουν διαφορές σχετικά με την αναγνώριση τέκνων που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου ή των οποίων η πατρότητα αμφισβητείται. Ειδικά ζητήματα ανακύπτουν εάν οι σύζυγοι συνδέονται με περισσότερες της μιας χώρες (π.χ. έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή κατοικούν σε διαφορετικά κράτη ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικά κράτη). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου ως προς τη διεθνή δικαιοδοσία και/ή το εφαρμοστέο δίκαιο. Με τα θέματα αυτά έχουμε ιδιαίτερη εξοικείωση. Αντίστοιχα θέματα προκύπτουν όταν κάποιο παιδί μετακινείται παράνομα σε άλλη χώρα.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το οικογενειακό δίκαιο:

– Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 2201/2003 σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, ΧρΙΔ 2009.193-202.
– The Impact and Application of the Brussels II bis Regulation in Greece, in Boele-Woelki/Gonzalez Beilfuss (Ed.), Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States, Antwerp/Oxford, 2007, 133-143 (μαζί με Β. Κούρτη).