Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα τελευταία χρόνια το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, προστατεύοντας τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η διανοητική ιδιοκτησία περιλαμβάνει αφενός την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και τα συγγενικά δικαιώματα αφετέρου δε τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας προστατεύει τις τεχνικές και αισθητικές δημιουργίες, τις εφευρέσεις και την ευρεσιτεχνία, τα υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, τα διακριτικά γνωρίσματα, δηλαδή την επωνυμία, τα σήματα, τον διακριτικό τίτλο, βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, αλλά και προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης.

Στην Ελλάδα αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των πελατών μας τόσο συμβουλευτικού χαρακτήρα όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Είμαστε εξοικειωμένοι με διασυνοριακά ζητήματα που προκύπτουν από προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως ενόψει και των νέων κοινοτικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο Κανονισμός «Ρώμη ΙΙ» για το εφαρμοστέο δίκαιο.

Δημοσιεύσεις σχετικές με πνευματική ιδιοκτησία:

– Procedural Aspects of the Enforcement of Intellectual Property in EU-Law, in (Ed. Faculty of Law “Justinianus Primus”), Copyright and Related Rights – National and International Theory and Practice, Skopje 2007, p. 462-471.