Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

Σε πολλές περιπτώσεις, ο διάδικος που νίκησε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την απόφαση στην χώρα εκδόσεώς της, είτε διότι ο ηττηθείς διάδικος δεν βρίσκεται στην χώρα εκείνη, είτε γιατί δεν έχει περιουσία εκεί. Στις περιπτώσεις αυτές, η ικανοποίηση του νικήσαντος διαδίκου πρέπει να επιδιωχθεί είτε στην χώρα όπου βρίσκεται ο ηττηθείς διάδικος είτε στην χώρα όπου έχει περιουσία. Τέτοιες περιπτώσεις ανακύπτουν πλέον πολύ συχνά, λόγω της ραγδαίας αυξήσεως των διεθνών συναλλαγών στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου και η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις με άλλες χώρες και είναι μέρος πολυμερών συμβάσεων. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη ρυθμίζεται από κανονισμούς που είναι άμεσα εφαρμοστέοι στα κράτη μέλη, όπως είναι ο Κανονισμός 1215/2012 για τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις (γνωστός ως Κανονισμός Βρυξέλλες Ι), καθώς και ο Κανονισμός 2201/2003 για τις γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (γνωστός ως Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα). Επιπλέον, η χώρα μας έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

Η εταιρία μας έχει στέρεη εμπειρία στα θέματα αυτά και παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε πελάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που επιθυμούν να αναγνωρισθεί και να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα απόφαση που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο. Σε πολλές περιπτώσεις πετύχαμε την μη εκτέλεση αλλοδαπών (διαιτητικών ή μη) αποφάσεων σε βάρος των πελατών μας, επικαλούμενοι τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία κωλύματα αναγνωρίσεως και εκτελέσεως.

Σε περιπτώσεις επείγοντος, πετύχαμε την έκδοση αποφάσεων που επέβαλαν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος αντιδίκων των πελατών μας, επί τη βάσει αλλοδαπών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί υπέρ των πελατών μας, καθώς και διαιτητικών αποφάσεων. Στον τομέα αυτό επιτύχαμε την έκδοση προσωρινών διαταγών υπέρ των πελατών μας, με βάση αποφάσεις που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη. Διαθέτουμε μακρά εμπειρία στα ζητήματα αυτά, με συνεχή και ενδελεχή ενημέρωση εν μέσω των ταχύτατων νομοθετικών εξελίξεων στο πλαίσιο της ενοποιημένης Ευρώπης.

Δημοσιεύσεις σχετικές με την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων:

– Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Cases of State Succession: The Paradigm of the 1981 Convention between Greece and the former USSR on Judicial Assistance in Civil and Criminal Matters (with Dr. P. Yiannopulos), Currents International Law Journal, 2003.31-36.
– Recognition or Enforcement of Foreign Arbitral Awards and State Succession: The Ghostly Paradigm of the Agreement between Greece and Yugoslavia in Comparison to the New York Convention of 1958, Croatian Arbitration Yearbook 2009.281-297.
– Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, σ. 41-62.
– The Enforceability of Foreign Arbitral Awards Adjudicating Punitive Damages, Festschrift P.J. Kozyris, 2007, 493-503.
– Εκτελεστότητα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages (τιμωρητική αποζημίωση), ΔΕΕ 2006.459-463.
– Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997.291-326.