Ιθαγένεια

Η αυξανόμενη μετακίνηση ανθρώπων σε χώρα άλλη από εκείνη στην οποία έχουν γεννηθεί έχει προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στο δίκαιο της ιθαγένειας. Η ιθαγένεια είναι ο δημοσίου δικαίου δεσμός ανάμεσα σε ένα Κράτος και ένα φυσικό πρόσωπο. Κάθε κράτος καθορίζει με τους  δικούς  του κανόνες  δικαίου  ποιος και με ποιες προϋποθέσεις αποκτά ή χάνει την ιθαγένειά του. Η απόκτηση ιθαγένειας γεννά υποχρεώσεις, κυρίως όμως οδηγεί στην πλήρη εξίσωση με τους υπηκόους της χώρας όπου κάποιος έχει εγκατασταθεί ως αλλοδαπός.

Για την απόκτηση σημαντικό στοιχείο είναι η στενότητα δεσμών ενός προσώπου με τη χώρα, της οποίας την ιθαγένεια επιθυμεί να αποκτήσει. Από την άποψη αυτή ενδιαφέρει ιδίως ο διαδραμών χρόνος παραμονής του υποψήφιου στο έδαφος της εν λόγω χώρας. Ζήτημα αιχμής αποτελεί η απόκτηση ιθαγένειας από πρόσφυγες προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίοι τις εγκαταλείπουν για λόγους ανεξάρτητους από τις προσωπικές επιθυμίες τους.

Η απόκτηση της ιθαγένειας στην Ελλάδα προϋποθέτει την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας. Οι συχνότατες αλλαγές στη νομοθεσία καθιστούν απαραίτητη τη συνδρομή των νομικών της πράξης.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το δίκαιο ιθαγένειας:

– La preuve de la nationalité en droit grec, Revue hellénique de droit international 1998.521-542.