Κληρονομικό δίκαιο

Η παροχή νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στον διαθέτη διασφαλίζει το απρόσβλητο του κύρους της διαθήκης. Αμφισβητήσεις και διαφορές ανακύπτουν συχνότατα μεταξύ των κληρονόμων ιδίως ως προς τις κληρονομικές σχέσεις, το κύρος της διαθήκης, την προσβολή του δικαιώματος νόμιμης μοίρας, τη διαχείριση και διανομή της κληρονομίας. Σημαντικό επίσης είναι και το ζήτημα της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη της κληρονομίας, ως προς το οποίο ο έγκαιρος σχεδιασμός συνιστάται ιδιαίτερα.

Η θέση σε ισχύ του Κανονισμού 650/2012 έχει αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο των διεθνών κληρονομιών, όπου εφαρμόζεται κατά κανόνα το δίκαιο του τόπου της τελευταίας συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζητήματα κληρονομικού δικαίου συνδέονται και με το εταιρικό δίκαιο (π.χ. ως προς τη συνέχιση της εταιρίας). Με τα θέματα αυτά έχουμε πολύ μεγάλη εξοικείωση. Μια γνωμοδότησή μας επί σχετικού θέματος χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το κληρονομικό δίκαιο:

– Η επιλογή από τον διαθέτη του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη IV), Νομικό Βήμα 2015.91-105.
– Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη ΙV), Αρμενόπουλος 2014.377-392
– La professio juris dans les successions internationales, Mélanges Paul Lagarde, Paris 2005, 803-816.
– Η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1994.
– Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, σ. 41-62.
– Der Gleichlauf von Internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht nach den Art 5 ff und 22 EuErbVO, Zeitschrift für Europarecht Int. Privatrecht & Rechtsvergleichung 2021.67.