Ποιοί είμαστε


Ευάγγελος Βασιλακάκης

Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Είναι Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μακρά διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δικονομικό δίκαιο και την διαιτησία, καθώς και στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων (1984), μετά από προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων.

Είναι μαχόμενος δικηγόρος από το έτος 1981 και ήδη από το 1991 δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, έχοντας χειριστεί περισσότερες από 25 σοβαρές υποθέσεις στον Άρειο Πάγο.

Έχει διδάξει ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, της Μόσχας, της Rennes, του Βελιγραδίου, της Γένοβας και του Ζάγκρεμπ, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δικαστών στην Ελλάδα, την Σλοβακία και τη Ρουμανία .

Ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αστικών Υποθέσεων κατά την ελληνική Προεδρία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2003) στις τελικές διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό 2201/2003. Υπήρξε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κατά την περίοδο 2010-2011. Είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών). Ήταν αντιπρόεδρος της εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) στο διάστημα 2011-2014.

Είναι Διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ICAC), στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Διαιτητικού Κέντρου της Βιέννης (VIAC), στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σλοβακίας (SCCI), στο Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρουμανίας και και σε άλλες 4 θεσμικές διαιτησίες.

Μιλάει την αγγλική, την γερμανική, την γαλλική και την ισπανική γλώσσα.

Είναι συγγραφέας των παρακάτω βιβλίων:

Βιβλία

 1. Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe, Paris 1987 (Thèse de Doctorat d’Etat – Prix Veuve Scelle).
 2. Η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1994.
 3. Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη, 1996.
 4. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, E΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2012 (από κοινού με Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου Α. και Ζ. Παπασιώπη-Πασιά).
 5. Το αλλοδαπό δίκαιο στην ποινική δίκη, Θεσσαλονίκη, 1999.
 6. Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία, Θεσσαλονίκη, 2004.
 7. Πρακτικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (με τη συνεργασία Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου /Ζ. Παπασιώπη-Πασιά), Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005.
 8. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο(Επιμέλεια Ε. Βασιλακάκη), Αθήνα, 2008.
 9. Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law (Επιμέλεια από κοινού με N. Natov και R. Balzan), G. Giappichelli Editore, Torino 2013.
 10. Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, Κατ΄άρθρο ερμηνεία, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016 (επιμέλεια από κοινού με Π. Αρβανιτάκη).

Περαιτέρω, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα, καθώς και πολυάριθμα σχόλια επί αποφάσεων, σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε τιμητικούς τόμους.

 1. Παρατίθενται ενδεικτικά μερικές από τις δημοσιεύσεις του:
 2. Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997.291-326.
 3. La preuve de la nationalité en droit grec, Revue hellénique de droit international 1998.521-542.
 4. Τροποποιήσεις της Συμβάσεως των Βρυξελλών που αφορούν στη διεθνή δικαιοδοσία, Αρμενόπουλος 2001.1671-1682.
 5. Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2002.201-209.
 6. Η καταστρατήγηση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην πρόσφατη ελληνική νομολογία, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003.774-784.
 7. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Cases of State Succession: The Paradigm of the 1981 Convention between Greece and the former USSR on Judicial Assistance in Civil and Criminal Matters (with Dr. P. Yiannopulos), Currents International Law Journal, 2003.31-36.
 8. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου επί συμβάσεως διανομής, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2004.857-870.
 9. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, σ. 41-62.
 10. Die Anwendung des EuGVÜ und der EuGVO in der griechischen Rechtsprechung, IPRax 2005.279-284.
 11. La professio juris dans les successions internationales, Mélanges Paul Lagarde, Paris 2005, 803-816.
 12. Η δωσιδικία του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος σε περίπτωση επαπειλούμενων αδικοπραξιών, Τιμητικός Τόμος Π. Γέσιου-Φαλτσή = Αρμενόπουλος 2005.3-10.
 13. Εκτελεστότητα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages (τιμωρητική αποζημίωση), Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2006.459-463.
 14. Η διαιτητική επίλυση διαφορών σχετικών με τις «συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»(ΣΔΙΤ), Συνήγορος 2006.50-51.
 15. 9+1 σκέψεις για το Ευρωπαϊκό Ενταλμα Συλλήψεως, Ποινική Δικαιοσύνη 2006.203-209.
 16. Από την αμοιβαία αναγνώριση στην αμοιβαιότητα: η ελληνική νομολογία για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, Επιθεώρηση Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου 2006.224-234.
 17. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και Σύμβαση του Λουγκάνο, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2006.132-136.
 18. Aspects de droit international privé des couples homosexuels en Grèce, Revue hellénique de droit international 2006.145-150.
 19. Η Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες επιλογής δικαστηρίου, Αρμενόπουλος 2007.1285-1297.
 20. The Enforceability of Foreign Arbitral Awards Adjudicating Punitive Damages, Festschrift P.J. Kozyris, 2007, 493-503.
 21. The Impact and Application of the Brussels II bis regulation in Greece, in Boele-Woelki/Gonzalez Beilfuss (Ed.), Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States, Antwerp/Oxford, 2007, 133-143(μαζί με Β. Κούρτη).
 22. Procedural Aspects of the Enforcement of Intellectual Property in EU-Law, in (Ed. Faculty of Law “Justinianus Primus”), Copyright and Related Rights – National and International Theory and Practice, Skopje 2007, p. 462-471.
 23. Εφαρμογή περισσοτέρων δικαίων σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας υπόθεσης, Νομικό Βήμα 2007.1238
 24. Recognition or Enforcement of Foreign Arbitral Awards and State Succession: The Ghostly Paradigm of the Agreement between Greece and Yugoslavia in Comparison to the New York Convention of 1958, Croatian Arbitration Yearbook 2009.281-297.
 25. Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 2201/2003 σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2009.193-202.
 26. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 2009.889-902.
 27. H υπαγωγή διαφορών στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2010.637-642.
 28. Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 2201/2003 σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, Τιμ. Τόμος Ι. Βούλγαρη, 2010, σ. 21-46.
 29. Τα υποκειμενικά όρια της συμφωνίας διαιτησίας και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας 2010.24-38.
 30. The Impact of the Unification of European Procedural Law on Commercial Agency and Distribution Agreements, in Collection of Papers, Skopje 2011, p. 145-158.
 31. National report on the application of foreign law (with V. Kourtis) in Esplugues/Iglesias/Palao(eds.),Application of Foreign Law, Sellier 2011, p. 201-212.
 32. Droit international privé, Vo Grèce, Jurisclasseur de Droit comparé, 2012
 33. The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration,(Turkish) Journal of International Trade and Arbitration Law 2013, p. 49-68.
 34. International jurisdiction in insurance matters under Regulation Brussels I, Revue Hellenique de Droit International 2013. 273-294.
 35. Η προστασία του ασθενέστερου μέρους κατά τον Κανονισμό 1215/2012, Νομικό Βήμα 2013.2671-2683.
 36. The Challenge of Arbitrators and the Impact on the Functioning of Arbitral Tribunals, Czech (and Central European) Yearbook of Arbitration 2014.249-266.
 37. Migration and Citizenship in Greek Law, 4th International Crime and Punishment Film Festival, Migration, Academic Papers, 2014, Editor Dr. Adem Sözüer, p. 68-80.
 38. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη ΙV), Αρμενόπουλος 2014.377-392.
 39. Η επιλογή από τον διαθέτη του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη IV), Νoμικό Βήμα 2015.1417-1430.
 40. Εφαρμοστέο δίκαιο επί του κληρονομητού ή μη της εταιρικής συμμετοχής σε ναυτιλιακή εταιρία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του ν. 791/1978, Γνωμοδότηση, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2015.193-200

Επιπλέον, έχει κάνει εισηγήσεις σε Συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 1. Κανονισμός 44/2001: Διεθνής Δικαιοδοσία και Εκτέλεση αποφάσεων, Γενική Εισήγηση, 31ο Συνέδριο Ελλήνων Δικονομολόγων, 2007, σ. 51-92.
 2. Ανταγωνισμός ιδ.δ.δ. και ομοιόμορφου ουσιαστικού δικαίου στο εμπορικό δίκαιο, Γενική Εισήγηση, 17ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2008, σ. 31-54.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. : 2310271771, 2310224601
E-mail: evasilak@evlaw.gr

Μαρία Κεκέ

maria-keke

Η Μαρία Κεκέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Τομέα Διεθνών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι μαχόμενη δικηγόρος από το έτος 2005, οπότε και εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και είναι ήδη σήμερα δικηγόρος παρ’ εφέταις.

Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, καθώς και κληρονομικού και εμπορικού δικαίου, και διαθέτει μεγάλη εμπειρία ιδίως σε υποθέσεις ενδοεταιρικών διαφορών, αθεμίτου ανταγωνισμού, καθώς και σε υποθέσεις σχετιζόμενες με συμβάσεις εμπορικού δικαίου. Έχει συμπράξει στη σύνταξη πολυάριθμων γνωμοδοτήσεων για θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Εμπορικού Δικαίου. Έχει συμμετάσχει ως γραμματέας διαιτητικού δικαστηρίου.

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
Έχει δημοσιεύσει δυο σχόλια επί αποφάσεων στο Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο (Επιμέλεια Ε. Βασιλακάκη), Αθήνα, 2008.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. : 2310271771, 2310224601

E-mail: maria.keke@evlaw.gr

Δημοσθένης Βασιλακάκης

dimosthenis-vasilakakis

Απεφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2011. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έμφαση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στις Ειδικές Δυνάμεις.

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. : 2310271771, 2310224601
E-mail: dimosthenis.vasilakakis@evlaw.gr

Ελευθερία Χριστιανοπούλου

Γεννήθηκε το 1972 στη Δράμα. Είναι Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο(Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου,Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A.)στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Montpellier, Γαλλία).

Είναι μαχόμενη δικηγόρος από το 1997, παρ’ Αρείω Πάγω από το 2013. Έχει πολύχρονη συνεργασία με τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων έχει χειριστεί κάθε είδους θέματα αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων,αναδιαρθρώσεων,πτωχευτικού και προπτωχευτικού δικαίου.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Έχει γράψει τα εξής βιβλία:

 1. 1. Η ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση, Αθήνα, 2010
 2. 2. Τραπεζική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου),Αθήνα, Ιούνιος 2015

Έχει τις παρακάτω δημοσιεύσεις:

 1. Αστική ευθύνη των νόμιμων ελεγκτών έναντι του εντολέα τους και τρίτων, Επιχείρηση, 2016, σ. 945 επ.
 2. Κατάθεση σε συμπλεκτικό ή αδιαίρετο ή ενωμένο λογαριασμό, παρατηρήσεις στη ΜονΠρΑθ 7443/2015, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Τεύχος 8-9/2015
 3. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή (ΑΚ 858) και υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα της δανείστριας τράπεζας (άρθρ. 11 ν. 2322/1995), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2013, σ. 397 επ.
 4. Ένσταση διζήσεως και εγγύηση του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, σ. 107 επ.
 5. Ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής και πώληση από τον εργολάβο σε τρίτο αγοραστή: η ευθύνη του εργολάβου για πραγματικά ελαττώματα, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2011, σ. 498 επ.
 6. Πενταετής παραγραφή, παρατηρήσεις την ΕφΘεσ 815/2009, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2011, σ. 288 επ.
 7. Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση, Συνήγορος, 2010, σ. 44 επ.
 8. Οι έννοιες της έλλειψης ανταπόκρισης στους όρους της σύμβασης, της συνομολογημένης ιδιότητας και του πραγματικού ελαττώματος, Αρμενόπουλος, 2008, σ. 525 επ.

Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στα ακόλουθα συλλογικά έργα:

 1. Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων, επ. Αρ.Χιωτέλλη, Αθήνα, 2015
 2. Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων, επ. Μ. Γεωργιάδου, Αθήνα, 2015
 3. Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα,επ. Ελ.Καστρήσιου, Αθήνα, 2011

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. : 2310271771, 2310224601